Et avisudklip fra en ærøsk avis.

En hårdt prøvet Familie.

Vi har modtaget:

    Ofte læser man i Bladene om familier, som skæbnen er ublid overfor, og selv om det er en dårlig trøst for disse, at der er andre end dem, der rammes, skal jeg her tillade mig at berette om en fiskerfamilie på den lille Sydhavsø Ærø, der for mig synes særligt ramt. Måske kan det være til Eftertanke for dem, som besværer sig over Bagateller!

     Fisker H. Hansen og Hustru blev gift i 1900. Kort efter Ægteskabets Indgaaelse blev Fru Hansen syg og har siden været på Sygehuset ialt 13 gange. Hun har gennemgaaet 11 Operationer, og trods dette har hun, som den gode Moder hun er, fostret og opdraget 6 drenge og 1 pige. Selv om de alle har været sunde og raske, har de dog alle været paa Operationsbordet. Men det gik alt sammen, først i 1919 begyndte de store sorger. Fisker Hansen fik da sin ene fod slaaet i stykker. Da han i November kom hjem fra Sygehuset, mistede han den første Nat, han var hjemme, en ung og dejlig Søn paa 12 Aar. Aldrig saa snart var denne søn begravet, før Fru Hansen atter måtte afsted til et 6 maaneders Sygehusophold, et Par Aar gik, og Skæbnen kom atter til det lille hjem. En Søn paa 25 Aar, som farede til Søs, afgik ved Døden i Sverige af Blindtarmsbetændelse i 1926. Familien var daarligt kommen over sorgen, da deres næste Søn døde kun 23 Aar gammel. Nu,  i 1942 har Ulykken atter ramt den, den 9. Januar omkom to Sønner, den ene, der var 41 Aar, var gift og havde to børn. Den anden var 29 Aar og var just i Færd med at gøre klar til Bryllup nu i Foraaret. Han var Forældrenes gode dreng, som understøttede dem økonomisk og aldrig var bange for at give Dem en hjælpende Haand med hvad som helst. Men ogsaa Døden kom til ham i den unge alder.

     Nu sidder de to gamle tilbage med en af Sygdom svækket Søn. Sorgen over de afdøde samt Angsten for de kommende Tider synes fuldstændig at have slaaet Bunden ud af deres Tilværelse. Maatte dette ikke blive Tilfældet!

Forfatterens tilføjelse: I 1944 dør den sidste søn. Fru Hansen dør i december 1950, 70 år gammel. Fisker H. Hansen dør i januar 1953, 84 år gammel. Kun datteren overlevede forældrene, hun døde i 1980. Forfatteren har kendt hende.